სს „იკაპიტალი“-ს (ს/კ 404952093)

განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2019 წლის 27 აგვისტოს N 1201 განკარგულებით დაწყებულია სს „იკაპიტალის“-ს (ს/კ 404952093) ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა თინათინ გაბოძე პ/ნ 01008025234.

პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ რაიმე სახის მოთხოვნა სს „იკაპიტალის“-ს (ს/კ 404952093) მიმართ, წინამდებარე წერილის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში სს „იკაპიტალის“-ს (ს/კ 404952093) ლიკვიდატორს თინათინ გაბოძეს (პ/ნ: 01008025234) შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ქუჩა პ. ქავთარაძის 1-ლი შეს. N 10 ოფისი 5, ტელ.: 577 710-555 ელ.ფოსტა: tinatingabodze@gmail.com უნდა წარმოუდგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ფიზიკური პირების შემთხვევაში:

    - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

    - ორგანიზაციის მიმართ არსებული მოთხოვნის ოდენობა და მოთხოვნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

    - საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

იურიდიული პირის შემთხვევაში:

    - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

    - ორგანიზაციის მიმართ არსებული მოთხოვნის ოდენობა და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

    - საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

ლიკვიდატორი

თინათინ გაბოძე

9 სექტემბერი 2019