სს „იკაპიტალი“-ს (ს/კ 404952093) ლიკვიდატორის

განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2019 წლის 27 აგვისტოს N1201 განკარგულებით დაწყებულია სს „იკაპიტალის“-ს (ს/კ 404952093) ლიკვიდაციის პროცესი. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 17 იანვრის N33 საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი: 19001028319).

პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ რაიმე სახის მოთხოვნა სს „იკაპიტალის“-ს (ს/კ 404952093) მიმართ 2020 წლის 22 მარტამდე სს „იკაპიტალის“-ს (ს/კ 404952093) ლიკვიდატორს გიორგი ნაროუშვილს (პ/ნ 19001028319) შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ქუჩა პ. ქავთარაძის 1-ლი შეს. N10 ოფისი 5, ტელ: 568 16 17 26, ელ. ფოსტა: naroushvili.liq@gmail.com, უნდა წარმოუდგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ფიზიკური პირების შემთხვევაში:

    - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

    - ორგანიზაციის მიმართ არსებული მოთხოვნის ოდენობა და მოთხოვნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

    - საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

იურიდიული პირის შემთხვევაში:

    - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

    - ორგანიზაციის მიმართ არსებული მოთხოვნის ოდენობა და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

    - საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

ლიკვიდატორი

გიორგი ნაროუშვილი

17 თებერვალი 2020 წ.